Głosowanie na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji

16 października 2015

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego do oddawania głosów na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji.


Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała 4141/2013 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 1 października 2013 w sprawie zmiany uchwały 3931/2013)

Wypełniony „Formularz do głosowania na kandydata na członka Rady” podpisany przez co najmniej jedną osobę uprawnioną, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/ podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przesłać pocztą elektroniczną na adres: rdppwo@opolskie.pl lub przesłać drogą pocztową na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: „RDPPWO - głosowanie na kandydata” w terminie od dnia  20 października 2015 r. do dnia 26 października 2015 r.

Każda organizacja i każdy podmiot ma prawo do oddania 1 głosu na 1 kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji.

O ważności złożenia lub nadesłania w terminie wypełnionego „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady” decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Szczegółowy tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków tej Rady określony został w Uchwale Nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. z późn.zm.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania można uzyskać pod nr tel. 77/54 16 593


Poniżej sylwetki zgłoszonych kandydatów:
Arleta Augustyniak
Dominika Bilik
Alicja Gawinek
Amelia Gąsiorowska
Irena Kalita
Ewa Kosowska - Korniak
Monika Kościów
Przemysław Malinowski
Tomasz Paluch
Maria Pobóg - Lenartowicz
Helena Rożenek
Anetta Sałacka
Władysław Sztefic

 

 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA !!!!!!

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.