Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych o

09 października 2014

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe województwa opolskiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego do zgłaszania po dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 roku.

 

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2015” w terminie do dnia 30 października 2014 r. Liczy się data wpływu do Urzędu - zgłoszenia przesłane po 30 października 2014 r. nie będą rozpatrywane.

 

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:

  1. organizacje pozarządowe województwa opolskiego
  2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 tj. )

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację lub podmiot;
  2. statut organizacji lub podmiotu;
  3. rekomendacje;
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka komisji konkursowych i udział w pracach komisji (wzór oświadczenia w załączeniu);
  5. ewentualne pełnomocnictwo lub upoważnienie dla osób reprezentujących organizację lub podmiot, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu.

 

Zarząd Województwa Opolskiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 30 listopada 2014 r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r.”

Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2014 roku o zakwalifikowaniu się na „Listę kandydatów...” zostaną  pisemnie o tym poinformowani.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Województwa Opolskiego z ”Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2015 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych określone zostały w Uchwale Nr XLVII/497/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014 z póź.zm.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Izabelą Podobińską - Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych tel.77/54 16 593, tel.kom. 695 80 18 80, e-mail: i.podobinska@opolskie.pl

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowych [.doc]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.