Program wsparcia młodych niepełnosprawnych

08 października 2019

-Program wsparcia młodych niepełnosprawnych

Obszar: województwo opolskie

Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w wieku 15 - 29 lat z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo z obszaru woj. Opolskiego. Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową, szkolenia zawodowe oraz staż.

Do kogo jest skierowany?

Formy wsparcia

Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe)

Centrum Aktywizacji i Job coachingu

1. Warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwana pracy Uczestnicy projektu nabędą lub poszerzą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania, komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy

2. Job Coaching - indywidualne spotkania z Job Coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia, a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i pozytywnego nastawienie do działania. Wsparcie w dotychczas napotkanych trudnościach.

Szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy

1. Szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy. Szkolenia zawodowe prowadzone przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 826,00 zł

2. Pośrednictwo Pracy Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, analizę rynku pracy pod kątem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Staż zawodowy

Staż zawodowy zagwarantowany maksymalnie 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,00 zł Realizując projekt staramy się obierać ścieżkę jak najbardziej spersonalizowaną pod potrzeby i możliwości beneficjentów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy.

 

KONTAKT : MARTYNA RANGNO
e-mail: martyna.rangno@fundacja-spoleczna.pl lub opolskie@grupaprofesja.com
telefon : 733 – 632 – 444

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.