Przyjęto Regulamin konsultowania aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi.

05 grudnia 2014

W dniu 25 listopada Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5785/2014 przyjął Regulamin konsultowania aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Dokument opracowany został przez zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. RDPP zaopiniowała regulamin pozytywnie, wnosząc do niego swoje rekomendacje, które zostały przyjęte przez Zarząd.

Regulamin rozszerza zakres prowadzonych konsultacji pod względem przedmiotu i formy – dotychczas podlegały im tylko akty prawa miejscowego, w myśl zaś nowego dokumentu konsultacjom podlegać będą wszystkie akty normatywne przyjmowane przez Sejmik Województwa Opolskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto, prócz zbierania opinii w formie pisemnej, Zarząd (samodzielnie lub na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego) będzie mógł zdecydować o przeprowadzenie konsultacji w trybie rozszerzonym, tj. z wykorzystaniem form niepisemnych – konferencji, spotkań, debat, warsztatów itp.

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała ZWO wsp. przyjęcia Regulaminu konsultowania aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi [pdf]

Załącznik nr 1 do regulaminu [pdf]

Załącznik nr 2 do regulaminu [pdf]

Załącznik nr 3 do regulaminu [pdf]

Załącznik nr 4 do regulaminu [pdf]

Regulamin konsultowania aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z RDPP WO [pdf]


« wstecz



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.