Trwa konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 Roku.

06 czerwca 2014

Do 15 sierpnia br. będzie trwał konkurs na najciekawsze praktyki współpracy międzysektorowej.  Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod współpracy międzysektorowej, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w wyniku których nastąpiły/następują pozytywne zmiany w lokalnym środowisku, np.: włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój przedsiębiorczości społecznej, wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, propagowanie zielonych miejsc pracy, świadomości ekologicznej, świadomej konsumpcji, sprawiedliwego handlu oraz zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Partnerstwa można zgłaszać w kategoriach: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2014 Roku oraz Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2014 Roku.

Kandydatów do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje reprezentujące swoich przedstawicieli/pracowników. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd jednego przedstawiciela/lki każdego z dwóch Laureatów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurspsp@cpe.gov.pl oraz w formie papierowej na adres Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 06-472 Warszawa). Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na www.partnerstwo.roefs.pl.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.