Przyjęto "Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych FUNDUSZ POŻYCZKOWY"

05 grudnia 2014

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 5790/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. przyjął „Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej w postaci funduszu pożyczkowego pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Samorządem Województwa Opolskiego”.

Dokument opracowany został przez Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przedłożony Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zaopiniowania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Modelu.

Model ma na celu umożliwienie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych ( nie dotyczy zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – gmin i powiatów województwa, a także z budżetu Wojewody Opolskiego) w przypadku braku środków własnych oraz zapewnienie organizacjom pozarządowym bezpieczeństwai stabilizacji finansowej.

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5790/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. [pdf]

Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych – FUNDUSZ POŻYCZKOWY [pdf]


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.