Przyjęto"Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej w postaci REGRANTINGU"

11 grudnia 2014

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 5787/2014 z dnia 25 listopada 2014r. przyjął „Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej w postaci regrantingu pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) a Samorządem Województwa Opolskiego”.

 

Dokument opracowany został przez Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a następnie poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przedłożony Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zaopiniowania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Modelu.

 

Model ma na celu poprawę efektywności i jakości realizacji zadań publicznych występujących w dużej skali (masowych) lub wymagających specjalistycznej wiedzy oraz ma prowadzić do zapewnienia optymalnego poziomu współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Model określa ramowe zasady przeprowadzenia konkursu na operatora, któremu Samorząd Województwa Opolskiego powierzy środki i zadania publiczne w celu wyłonienia w trybie konkursowym organizacji pozarządowych, którym operator przyzna następnie dotacje na wykonanie proponowanych przez nie zadań publicznych.

 

Uchwała weszła w życie z dniem 25 listopada 2014 r.

Pliki do pobrnia: 

Uchwała Zarządu Wojekództwa nr 5787/2014

Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.