Opolska Niezapominajka 2014

01 kwietnia 2015

Ogłoszenie o VII edycji Konkursu „Opolska Niezapominajka 2014” - dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego 2014 roku

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza VII edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2014 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2014” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz www.ngo.opolskie.pl


Formularze zgloszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 30.04.2015 r.

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2014”

 

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593

oraz w Regulaminie Konkursu Opolska Niezapominajka

 

Uchwala 5457/2014 - Przyjęcie Regulaminu Konkursu Opolska Niezapominajka


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.