Konkurs "Małe granty dla Polonii 2015 Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską"

17 kwietnia 2015

Stowarzyszenie Odra-Niemen ma przyjemność poinformować, iż ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską”.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.


O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać  się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen: http://www.odraniemen.home.pl/polonia-i-kresy/regranting-konkurs-projektow-polonijnych


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.