Nabór przedstawicieli NGOs do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji

14 września 2015

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji
Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członków Rady, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ww.ustawy.Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do dnia  28  września 2015 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14,  
Kancelaria Ogólna pok.150
z dopiskiem: „RDPPWO III kadencja -zgłoszenie kandydata”

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. CV kandydata,
2. oświadczenia kandydata na członka Rady według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 3931/2013 Zarządu Województw Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa Opolskiego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady z późn.zm. (w załączeniu),
3. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację/podmiot,
4. oświadczenie, że wszystkie informacje podane w „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady” oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
5. ewentualne pełnomocnictwo lub upoważnienie dla osób reprezentujących organizację/ podmiot, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu,
6. inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji/podmiotu.


Dodatkowo w załaczeniu :

Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o naborze na członków RDPPWO;


Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej;

Uchwała nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady;


Uchwała Nr 3932/2013 Zarządu   Województwa  Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.