Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert

28 września 2015

Rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2016 r.

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe województwa opolskiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2016 roku.
Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
45-082 Opole
ul. Piastowska 14
z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2016” w terminie do dnia 30 października 2015 r. Liczy się data wpływu do Urzędu - zgłoszenia przesłane po 30 października 2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:
1. organizacje pozarządowe województwa opolskiego
2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.)

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację lub podmiot;
2. statut organizacji lub podmiotu;
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka komisji konkursowych i udział w pracach komisji (wzór oświadczenia w załączeniu);
4. ewentualne pełnomocnictwo lub upoważnienie dla osób reprezentujących organizację lub podmiot, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu.

 

Dodatkowo w załaćzeniu:

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.