Nagroda Publiczności w Konkursie ?Opolska Niezapominajka? dla najlepszej organizacji pozarządowej Województwa Opolskiego

29 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

w tym roku rusza II edycja Nagrody Publiczności w Konkursie „Opolska Niezapominajka” dla najlepszej organizacji pozarządowej Województwa Opolskiego.

Na podstawie „Regulaminu przyznawania tytułu „Opolska Niezapominajka” dla najlepszej organizacji pozarządowej Województwa Opolskiego” mieszkańcy Województwa Opolskiego mają możliwość wybrania najlepszej organizacji pozarządowej 2015 roku w głosowaniu internetowym. Organizacja, której kandydatura otrzyma największą liczbę głosów otrzymuje „Nagrodę Publiczności 2015”. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest dyplom i statuetka.

Głosy można oddawać na jedną z organizacji zgłoszonych w tym roku do Konkursu Opolska Niezapominajka 2015 roku. Każdy mieszkaniec Województwa Opolskiego może oddać jeden głos. Termin głosowania: 29 kwietnia 2016 r. - 09 maja 2016r. do godz. 12.00.

Poniżej załączamy krótkie opisy działalności organizacji zgłoszonych do nagrody Opolska Niezapominajka 2015”:

 

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – stowarzyszenie istnieje od 10 lat. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy (w tym rozwój przedsiębiorczości) oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naturalnego. Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, ekologię i ochronę zwierząt, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.
  2. Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S. A. P. R. A.istnieje od 9 lat. Prowadzi poradnictwo rodzinne i wychowawcze; uzależnień, prawne, obywatelskie, socjalne, psychologiczne i pedagogiczne. Zajmuje się również edukacją rodzinną i wychowawczą oraz dworactwem w zakresie problemów alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań należy też działalność opiekuńczo – wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, działalność terapeutyczna i socjoterapeutyczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Stowarzyszenie organizuje i promuje wolontariat i działa wszechstronnie na rzecz ochrony środowiska.
  3. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego ,,Kobietom – Mammograf” – istnieje od 15 lat. Podejmuje działania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, upowszechnia wiedzę o profilaktyce przeciwnowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego ich wykrywania. Współdziała z organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami stowarzyszenia. Podtrzymuje tradycję narodową, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także upowszechnia i rozwija kulturę regionalną.
  4. Okręg Opolskiego Związku Wędkarskiego – istnieje od 15 lat. Promuje wędkarstwo, rekreację, sport wędkarski, użytkowanie i ochronę wód. Działa na rzecz ochrony przyrody, kształtuje etykę wędkarską. Współpracuje z Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem., organizuje wędkarskie zawody sportowe, propaguje zdrowe odżywianie poprzez jedzenie ryb. Organizuje wycieczki i obozy młodzieżowe.
  5. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – istnieje od 13 lat. Kreuje pozytywny i atrakcyjny wizerunek województwa na rynkach turystycznych w kraju i za granicą, a także rozwija działania i promuje rozwój turystyki województwa opolskiego. Propaguje i podejmuje działania na rzecz ekologii ochrony środowiska, z zakresu krajoznawstwa, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Prowadzi badania marketingowe w zakresie turystyki i ich analizy.
  6. Klub sportowy ,,KOZIOŁEK” – działa na rzecz integracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzi działalność charytatywną oraz chroni i promuje zdrowie. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, promuje i organizuje wolontariat, promuje Rzeczypospolitą Polską za granicą oraz przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym.
  7. Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,OPOLSZCZYZNA” – istnieje od 7 lat. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku. Zajmuje się również ekologią, ochroną zwierząt i ochroną dziedzictwa przyrodniczego.
  8. Opolskie Bractwo Rycerskie – zajmuje się krzewieniem idei średniowiecznych wśród mieszkańców Opolszczyzny oraz propagowaniem tradycji narodowych, głównie wśród dzieci i młodzieży. Organizuje i współorganizuje imprezy plenerowe, pokazy obyczajów oraz m.in.: prezentacja i nauka: fechtunku bronią białą; muzyki, śpiewu i tańca średniowiecznego; pisma, szycia i tkactwa; kowalstwa i płatnerstwa, jak również nauka jazdy konnej.
  9. Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków -  zajmuje się organizacją kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących cukrzycy przez lekarzy różnych specjalizacji. Działa na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej cukrzyków. Ułatwia dostęp do leczenia, rehabilitacji, promuje zdrowie. 
  10. Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT w Opolu – istnieje od 7 lat. Zajmuje się porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz profilaktyką i przeciwdziałaniem patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc, prostytucja). Wspiera rozwój dzieci i młodzieży, a także rozwój opieki pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej. Promuje zajęcia sportowo – rekreacyjne i działalność kulturalno – oświatową, promuje i organizuje wolontariat oraz prowadzi działalność charytatywną. Upowszechnia i chroni wolności i prawa człowieka, jak równie udziela pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, dzieciom osieroconym, opuszczonym i zaniedbanym.

 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.