O projekcie

"Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO"

Celem projektu jest poprawa jakości mechanizmów współpracy Administracji Publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy wśród JST i NGO województwa opolskiego w okresie 1 marca 2014 – 31 marca 2015.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Realizacja projektu ma się przyczynić do budowania zaufania między partnerami sfery publicznej z władzami województwa opolskiego. Ponadto działania będą miały pozytywny wpływ na tworzenie „dobrego prawa” oraz modelowych procedur nie tylko na poziomie województwa, ale też niższych szczebli JST z uwzględnieniem opinii ngo i ogółu mieszkańców danego terenu. Dzięki działaniom upowszechniającym, możliwe będzie przeniesienie modeli i wypracowanie rozwiązań, które po dostosowaniu do lokalnej specyfiki, pozwolą na sprawną realizację działań, opartą na zasadach partycypacji i partnerstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.