Partnerzy projektu

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
tel. 77 4415025, faks 77 4415025 wew. 103
e-mail: biuro@ocwip.pl
www.ocwip.pl

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości.

Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjujemy, animujemy, wspieramy zmiany społeczne.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2013 poz. 596 z późn. zm.).

Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują decyzje w sprawach województwa bezpośrednio tj. w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów województwa. Województwo posiada osobowość prawną.

Samorząd województwa:
1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
2. dysponuje mieniem wojewódzkim,
3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Dane teleadresowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: (+48) 077 54 16 541
fax: (+48) 077 54 16 411
e-mail: umwo@umwo.opole.pl
www.opolskie.plOpolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Powstało w czerwcu 1991 z inicjatywy środowisk samorządowych i akademickich miasta Opola. Swoim działaniem OCDL obejmuje obszar województwa opolskiego.
Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Realizując swoją misję OCDL:
- prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych,
- wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych,
- bada jakość usług publicznych,
- prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.
Kierujemy swoje działania m.in. do :
- administracji publicznej,
- jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
- organizacji społecznych,
- grup nieformalnych i liderów lokalnych.

Dane teleadresowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51/IIIp
45-018 Opole
Tel: 77 4544829
e-mail: biuro@opole.frdl.pl
www.opole.frdl.plDom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Otwarto w Gliwicach 17 lutego 1998 roku. Jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie.

Celem DWPN jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia różnych grup ludności i wzbudzanie świadomości, że Śląsk ma tylko jedną przyszłość: wspólną. Wszystko, co dzieje się na Śląsku w równym stopniu dotyczy każdej grupy tu żyjącej. Śląsk, jako wielokulturowy obszar pogranicza, zawsze będzie odgrywać szczególną rolę w stosunkach polsko-niemieckich.

Trzonem działalności jest praca z młodzieżą. Wiele projektów kierowanych jet do młodych Polaków i Niemców. Projekty te pobudzają do aktywnego uczestnictwa i współdziałania. Również w odniesieniu do młodzieży prawdą jest, że dążąc do tego, aby ludzie lepiej się wzajemnie rozumieli, należy zachęcić ich do wspólnego działania. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest nie tylko organizatorem, ale również moderatorem takich spotkań.

Działania DWPN mają na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich i proces integracji Polski z Unią Europejską we współpracy z mniejszością niemiecką, poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności i decentralizacji, wielokulturowości i dialogu interkulturowego. Gros naszych projektów ma na celu dynamizację procesu integracji Polski z Unią Europejską.

Dane teleadresowe
Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70
fax: 32 461 20 71
e-mail: haus@haus.pl

ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 77 402 51 05
fax: 77 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.