Ogłoszenie o naborze na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

19 września 2017

Ogłoszenie o naborze

członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2017 z dn. 1 września 2017 r. w sprawie powołania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.

 W skład Forum wchodzą:

1)       po jednym przedstawicielu Rad Seniorów Miast i Gmin, istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa,

2)       od dziesięciu do dwudziestu przedstawicieli organizacji senioralnych i nieformalnych grup senioralnych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje i podmioty

Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      jest czynnym członkiem organizacji/rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych),

b)      jest w wieku 60+,

c)       wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum,

d)      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Forum Seniorów Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).

 Każda Rada Seniorów, działająca na obszarze Województwa Opolskiego, ma prawo zgłosić w skład Forum 1 przedstawiciela i 1 zastępcę.

 Pozostałych kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

-        nieformalne grupy seniorów, składające się z min. 10 osób,

-        organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz seniorów.

 

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów na członków Forum i 2 zastępców. Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona zespół oceniający, powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgłoszenia kandydatów, na załączonych formularzach, przyjmowane będą od 18 września  dnia 2 października 2017 r. na adres e-mail: a.szyniec@opolskie.pl, drogą pocztową lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Szczegółowa procedura wyłonienia kandydatów opisana jest w Zarządzeniu Marszałka Województwa Opolskiego nr  114/2017 z dn. 1 września  2017 r.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.