Ogłoszenie o naborze w skład zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów

19 września 2017

Ogłoszenie o naborze

w skład Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2017  z dn. 1 września 2017 r.  w sprawie powołania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Zadaniem zespołu będzie dokonanie oceny zgłoszeń i wybór członków Forum spośród kandydatów zgłoszonych przez Rady Seniorów, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy senioralne.

W skład zespołu wchodzić będzie :

-        2 przedstawicieli Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów,

-        2 przedstawicieli Rad Seniorów

-        2 przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów lub grup nieformalnych

-        3 przedstawicieli Marszałka Województwa Opolskiego.

 

Kandydatem na członka zespołu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      jest czynnym członkiem organizacji/rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych),

b)      jest w wieku 60+,

c)       wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w zespole,

d)      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku
z kandydowaniem do zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

Kandydatów na członków zespołu mogą zgłaszać:

-        rady seniorów miast i gmin, działające na obszarze Województwa Opolskiego,

-        nieformalne grupy senioralne, składające się z min. 10 osób,

-        organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz seniorów.

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 1 kandydata na członka zespołu.

Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy przesyłać do dnia 26 września 2017 r. na adres e-mail: a.szyniec@opolskie.pl.

Kandydaci na członków zespołu oceniającego nie mogą jednocześnie wziąć udziału w naborze na członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę opis dotychczasowych doświadczeń i kompetencji w obszarze działań na rzecz seniorów, Marszałek Województwa Opolskiego powoła członków zespołu oceniającego.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w serwisach internetowych Samorządu Województwa Opolskiego do dnia  29 września 2017 r.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.