Głosowanie na członków RDPPWO

26 listopada 2018

OGŁOSZENIE WYBORÓW DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO IV KADENCJI – GŁOSOWANIE!!!

Zgodnie z procedurą zgłoszenia i wyłonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, określoną w uchwale nr 3931/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lipca 2013 roku z późn.zm., przygotowana została „Lista kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji”, na podstawie której przeprowadzone zostaje głosowanie.

Lista kandydatów wraz z opisem kwalifikacji kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w załączeniu. Formularze zgłoszeniowe kandydatów są dostępne do wglądu w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

            Głosowanie odbywa się  poprzez wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady” (w załączeniu).

Wypełniony „Formularz do głosowania na kandydata na członka Rady” winien być podpisany przez co najmniej jedną osobę uprawnioną, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji, wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu.

Wypełniony formularz należy:

  • złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pok. 3 (Ostrówek) lub
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres rdppwo@opolskie.pl lub
  • przesłać drogą pocztową na adres ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: Biuro Dialogu Partnerstwa Obywatelskiego „RDPPWO – głosowanie na kandydata”.

Głosowanie trwa 7 dni od dnia zamieszczenia „Listy kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji”, tj.
od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 roku

WAŻNE: Każda organizacja i każdy podmiot ma prawo do oddania 1 (jednego) głosu na
1 (jednego) kandydata na członka Rady
.

Spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali według kolejności największą ilość głosów, Marszałek Województwa Opolskiego powołuje ich na członków Rady.

O ważności złożenia lub nadesłania w terminie wypełnionego „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady” decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu na podany
w ogłoszeniu adres poczty elektroniczne
j.

Załączniki

  Ogłoszenie wyborów na kandydatów na członków RDPPWO IV kadencji  
  Lista kandydatów na członków RDPPWO IV kadencji - do głosowania 2019  
  Formularz do glosowania - RDPPWO IV kadencja

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.