Konkursu na logotyp Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

17 lutego 2015

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na swój logotyp.

Celem konkursu jest:

– wzrost identyfikacji Rady w przestrzeni publicznej,

– upowszechnienie i promocja działalności RDPPWO

– upowszechnianie wiedzy na temat obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej i życiu społecznym,

– rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych

         Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych, grup formalnych i nieformalnych
z terenu Województwa Opolskiego, a w szczególności uczniów szkół i członków organizacji pozarządowych.

            Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu logotypu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego nawiązującego kolorystyką do Barw Województwa oraz przedstawiającego tematykę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Projekt logotypu przygotowany ma zostać w formie pracy plastycznej dwuwymiarowej (wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską bądź grafiki komputerowej) w kolorze - każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.

         Do prac należy przesłać „Formularz zgłoszeniowy” (dostępną na stronie internetowej www.opolskie.pl oraz www.ngo.opolskie.pl) - w przypadku osób niepełnoletnich karta musi być podpisana dodatkowo przez prawnego opiekuna.

         Szczegółowe kryteria oceny prac określa Regulamin, który znajduje się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na stronie www.ngo.opolskie.pl
i Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.

         Nadesłane prace na konkurs oceni komisja – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

         Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logotyp RDPPWO” do dnia 08.03.2015 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Więcej informacji na temat Konkursu pod nr tel. 77/ 54 16 593 lub 77/ 54 16 417

Do pobrania:

Regulamin konkursu na logotyp RDPPWO

Formularz zgłoszeniowy

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego i ma służyć budowaniu wspólnych relacji między samorządem województwa a organizacjami pozarządowymi, a także informowaniu się o kierunkach rozwoju, szansach współpracy i możliwościach skorzystania przez organizacje z form wsparcia finansowego. W skład RDPPWO wchodzi 18 członków, z czego 50% to przedstawiciele organizacji pozarządowych, a 50% to przedstawiciele administracji publicznej.  

Szczegółowe informacja nt. funkcjonowania Rady można znaleźć pod tym adresem:

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=14978

Uchwała Nr 3932/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

http://opolskie.pl/docs/39320.pdf 

Uchwała Nr 3931/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady

http://opolskie.pl/docs/39315.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.