Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

11 września 2015

Zaproszenie do konsultacjiprojektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim oraz w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe

 

W dniu 14 września 2015 r. po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w serwisach internetowych organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj.: www.opolskie.pl i www.ngo.opolskie.pl, a także w BIP i na urzędowej tablicy ogłoszeń opublikowane zostanie ogłoszenie zawierające uchwałę ZWO przyjmującą projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie nagród Marszałka Województwa Opolskiego oraz w sprawie stypendiów sportowych wraz z załącznikami. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tychorganizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych organizacji pozarządowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@opolskie.pl lub listownie albo osobiście w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole.

 

Załączniki:

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim oraz w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
 
Formularz uwag nr 1 - nagrody Marszałka Województwa Opolskiego
 
Formularz uwag nr 1a - stypendia sportowe
 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokości nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim


Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodnika / trenera za osiągnięte wyniki sportowe
 
Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla osoby wykazującej się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim
 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe
 
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe
 
Uchwała Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.
 
Harmonogram konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.