Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczne 2014 - 5 maja -15 sierpnia 2014

12 sierpnia 2014

Już tylko tydzień pozostał do zgłaszania kandydatur do tytułu Najlepszego Partnerstwa Społecznego 2014! Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

 

Partnerstwa można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2014 Roku.

Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2014 Roku.

Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju -UNDP). Konkurs ma na celu promocję innowacyjnego i partnerskiego podejścia do realizacji przedsięwzięć społecznych, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w wyniku których nastąpiły/następują pozytywne zmiany w lokalnym środowisku takie jak np.:

- włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- rozwój przedsiębiorczości społecznej, wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością,

- wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn,

- nawiązanie trwałych relacji między sektorem społecznym, prywatnym i publicznym,

- zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

- propagowanie zielonych miejsc pracy, świadomości ekologicznej, świadomej konsumpcji, sprawiedliwego handlu.

 

Zgłaszanie kandydatów

Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch wyżej wymienionych kategoriach. Kandydata do Konkursu mogą zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy (elektroniczny na adres konkurspsp@cpe.gov.pl +papierowy na adres: Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 06-472 Warszawa) wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje reprezentujące swoich przedstawicieli/pracowników.

Do formularza zgłoszeniowego kandydaci mogą załączyć dodatkowe materiały, takie jak m.in. prezentację, zdjęcia projektów, filmy, wycinki prasowe, nagrania audio i in.; biznes plan itd. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na www.partnerstwo.roefs.pl

 

Nagroda

Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wyjazd jednego przedstawiciela/lki każdego z dwóch Laureatów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej

 

 

       

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.