Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

WRZ19
Ogłoszenie o naborze w skład zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów

Ogłoszenie o naborze w skład Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego   Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2017  z dn. 1 września 2017 r.  w sprawie powołania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.   Zadaniem zespołu będzie dokonanie oceny zgłoszeń i wybór członków Forum spośród kandydatów zgłoszonych przez Rady Seniorów, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy senioralne. W skład zespołu wchodzić będzie : -        2 przedstawicieli Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, -        2 przedstawicieli Rad Seniorów -        2 przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów lub grup nieformalnych -        3 przedstawicieli Marszałka Województwa Opolskiego.   Kandydatem na członka zespołu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: a)      jest czynnym członkiem organizacji/rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych), b)      jest w wieku 60+, c)       wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w zespole, d)      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem do zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).   Kandydatów na członków zespołu mogą zgłaszać: -        rady seniorów miast i gmin, działające na obszarze Województwa Opolskiego, -        nieformalne grupy senioralne, składające się z min. 10 osób, -        organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz seniorów. Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 1 kandydata na członka zespołu. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy przesyłać do dnia 26 września 2017 r. na adres e-mail: a.szyniec@opolskie.pl. Kandydaci na członków zespołu oceniającego nie mogą jednocześnie wziąć udziału w naborze na członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Spośród nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę opis dotychczasowych doświadczeń i kompetencji w obszarze działań na rzecz seniorów, Marszałek Województwa Opolskiego powoła członków zespołu oceniającego. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w serwisach internetowych Samorządu Województwa Opolskiego do dnia  29 września 2017 r.

WRZ13
Konkurs na SPOŁECZNIKA ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016

  Marszałek Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn.              „SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016”   Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. „Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2016” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).             Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę, wg następujących kryteriów: - czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego), - praca społeczna bez wynagrodzenia, - zaangażowanie oraz skuteczność działania, - współpraca i angażowanie innych ludzi, - wartość postawy jako wzoru do naśladowania.             Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl, portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl oraz w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.             Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie Konkurs Społecznik  Roku Województwa Opolskiego 2016” do dnia 22 września 2017 r. o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia Ogłoszenie konkursu Społecznik Roku 2016 Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia Regulamin konkursu   Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia Wniosek zgłoszeniowy Społecznik Roku Województwa Opolskiego – czas na zgłoszenia Oświadczenie – ochrona danych osobowych Uwaga! Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  52  | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.