Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego - konsultacje społeczne

24 marca 2020

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz art.
92 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), opracował projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych.

W związku z powyższym, zgodnie z § 5 uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 listopada 2014 r. nr I/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”, proszę o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”. Załącznikiem do projektu uchwały jest przedmiotowy program ochrony powietrza.

Link do ogłoszenia:

https://bip.opolskie.pl/2020/03/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/

 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Hallera 9, 45-867 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskie.pl
www.opolskie.pl
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych dla organizacji pozarządowych www.opolskie.pl, www.ngo.opolskie.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej dos@opolskie.pl lub listownie na adres 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 albo osobiście w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9).


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.