Konkurs ofert w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów

01 kwietnia 2015

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.  poz.1118 z późn.zm.) ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansoweze źródeł zewnętrznych.

 

I.  Zakres i formy wsparcia realizacji zadań publicznych:

 1. Zarząd Województwa może udzielić dotacje na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego poprzez finansowanie wkładów własnych, na które organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa (tj. nie dotyczy zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – gmin i powiatu Województwa, a także z budżetu Wojewody Opolskiego).
 2. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbędzie się poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa- zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/ funduszy.

II. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych w roku 2015  i w roku 2014.

1.  Na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa w 2015 roku przeznacza się kwotę 50 000 zł.

2.  Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na wkłady własne związane z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa w roku 2014 wyniosła 32 415,60 zł. Dotację otrzymało Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadanie pn.: „Kierunek FIO wspierany lokalnie”.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów   art. 11 i 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z poźn.zm.) lub innych właściwych przepisów.

2. Zarząd Województwa przyznaje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, wyłonionych           w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

 1. Dotacje nie mogą być przyznawane na:

1) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie   przepisów szczególnych,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) działalność gospodarczą Podmiotów,

5) działalność polityczną i religijną.

 1. W przypadku przyznania przez Zarząd Województwa dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego, środki finansowe zostaną przekazane na konto Podmiotu po podpisaniu umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego z budżetu Województwa w terminie określonym w tej umowie, jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy przez Podmiot z instytucją zewnętrzną. Podmiot zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 października 2015 r., dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego kopię umowy zawartej z instytucją zewnętrzną. Kopia umowy Podmiotu z instytucją zewnętrzną stanowi załącznik do umowy zawartej           z Województwem.
 2. W przypadku, gdy Podmiot nie podpisze umowy z instytucją zewnętrzną deklarowaną w ofercie, umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie wkładu własnego z budżetu Województwa nie zostanie podpisana.
 3. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji w trakcie roku budżetowego lub do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego w przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku.
 4. Zarząd Województwa może odmówić Podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Podmiotu.
 5. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania. 

 1. Zadanie winno być wykonane w 2015 roku, przy czym początek realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż w terminie wynikającym z podpisanej umowy z Województwem, z uwzględnieniem postanowień zawartej umowy pomiędzy Podmiotem a instytucją zewnętrzną. Zakończenie zadania winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz   z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem,          że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 2. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

1)     realizowanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,

2)     wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

3)     prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

4)     dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,

5)     oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

6)     wszystkie stwierdzone uchybienia dotyczące realizacji umowy wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy przydzielaniu dotacji w latach przyszłych.

 V. Termin i warunki składania ofert.

 1. W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:

1)  organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa        do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia         i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie,

3)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)  spółdzielnie socjalne;

5)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Podmiot może złożyć w danym roku kalendarzowym tą samą ofertę tylko do jednego konkursu finansowanego z budżetu Województwa i otrzymać tylko raz dofinansowanie jej realizacji.
 2. Podmiot może otrzymać tylko jedną dotację w danym roku kalendarzowym na finansowanie wkładu własnego na realizację zadania publicznego, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa.
 3. Oferty dotyczące  finansowania lub dofinansowania wkładu własnego na realizację zadań publicznych, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  24 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub 151, ul. Piastowska 14. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

a)     pełna nazwa Podmiotu występującego o dotację wraz z adresem,

b)     nazwa konkursu, w ramach którego składana jest oferta,

c)     nazwa funduszu/programu, w ramach którego Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki z innych źródeł zewnętrznych,

d)     nazwa zadania realizowanego przez Podmiot składający ofertę,

e)     termin realizacji zadania publicznego,

f)      koszt całkowity realizacji zadania publicznego,

g)    kwota wnioskowanej dotacji.

 

 1. Oferta, powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)     termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)     informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

6)     informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać z innych źródeł zewnętrznych, tj. nazwę funduszu/programu, wysokość środków finansowych pozyskanych lub planowanych do pozyskania na realizację danego zadania z innych źródeł zewnętrznych, termin składania oferty do instytucji zewnętrznej, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, planowany termin podpisania umowy z instytucją zewnętrzną;

7)     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

1)     kopia aktualnego, w dniu złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,

2)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Podmiotu,

3)     aktualny statut,

4)     kopia oferty na realizację zadania publicznego, którą Podmiot złożył lub planuje złożyć do instytucji zewnętrznej.

 

 Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność  z oryginałem. W przypadku Podmiotów nie posiadających osobowości prawnej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.

  Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis).

 1. Po upływie terminu składania ofert możliwe jest pisemne uzupełnienie przez Podmioty braków formalnych w ciągu 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków formalnych.
 2. Nieuzupełnienie braków formalnych przez Podmiot w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty/ofert bez rozpatrzenia.
 3. Druk wzoru oferty, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego (określone w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 25), dostępne są na stronie internetowej Urzędu.
 4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zarząd Województwa unieważni konkurs, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty,

2)   żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu,

3) zamieszczenie w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.


VI.  Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

1.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 70 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

2.Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3.Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, zdaniem Zarządu, służących realizacji zadania. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęduj na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

4.Zarząd Województwa zawiadamia Podmioty w formie pisemnej o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego lub odrzuceniu oferty. 

 1. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1)    uregulowana sytuacja formalno-prawna Podmiotu składającego ofertę,

2)    kompletność oferty i załączników,

3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi Podmiotu,

4)    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

5)    wskazanie programu/funduszu, w ramach którego Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadania publicznego, gdzie warunkiem koniecznym jest finansowy wkład własny Podmiotu,

6)    zawartość merytoryczna oferty, w tym spójność z zadaniami publicznymi określonymi     w ogłoszeniu o konkursie,

7)    proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób biorących udział przy jego realizacji,

8)    zasięg terytorialny realizowanego zadania publicznego (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy),

9)    adresaci do których kierowana jest zadanie publiczne (ilość, zakres),

10) udział finansowych środków własnych i jego wiarygodność lub/oraz środków pochodzących z innych źródeł,

11) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

12) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego,

13) rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego,

14) doświadczenie Podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,     w tym realizowanych we współpracy z administracją publiczną,

15) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

16) kompleksowość i atrakcyjność proponowanych zadań,

17) wysokość środków finansowych na realizację zadania pozyskanych lub planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych,

18)               społeczny zasięg oddziaływania zadania.

VII.  Postanowienia końcowe.

 

 1. W przypadku rezygnacji Podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Województwa z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym     w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Zarządem Województwa a Podmiotem.
  1. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy, do:

1) informowania, że zadanie jest finansowane/dofinansowane z budżetu Województwa na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

2) umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniających jego dobrą widoczność,

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 2. Dotowany Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Województwa jest zobowiązany do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie departamentu merytorycznego lub jednostki organizacyjnej oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) poddania się kontroli prawidłowości realizacji i wykonania zadania publicznego,             w zakresie wynikającym z art. 17 ustawy, na warunkach określonych szczegółowo              w umowie,

4) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie     w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 1. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględnianie dokumenty finansowe wystawione przed lub po upływie okresu realizacji zadania wynikającego z umowy podpisanej z Województwem. Okres realizacji zadania zostanie przyjęty z uwzględnieniem umowy podpisanej pomiędzy Podmiotem a instytucją zewnętrzną.
 2. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Zarządu Województwa może być wyłącznie zawarta umowa.

8. Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego konkursu udzielane są                                 w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.Piastowska 14 w Opolu, tel. 77/ 54 16 593.

Zarząd Województwa Opolskiego

 

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2014 r.  poz.1118 z późn.zm.)

 

 

 

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów,

w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe

ze źródeł zewnętrznych 

 

 

 

I.  Zakres i formy wsparcia realizacji zadań publicznych

 

 1. Zarząd Województwa może udzielić dotacje na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego poprzez finansowanie wkładów własnych, na które organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa (tj. nie dotyczy zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – gmin i powiatu Województwa, a także z budżetu Wojewody Opolskiego).
 2. Wsparcie realizacji zadania publicznego odbędzie się poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa- zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/ funduszy.

II. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych w roku 2015  i w roku 2014.

 

1.  Na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa w 2015 roku przeznacza się kwotę 50 000 zł.

2.  Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa            na wkłady własne związane z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa w roku 2014 wyniosła 32 415,60 zł. Dotację otrzymało Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na zadanie pn.: „Kierunek FIO wspierany lokalnie”.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

1. Przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów   art. 11 i 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z poźn.zm.) lub innych właściwych przepisów.

 

 

 

2. Zarząd Województwa przyznaje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, wyłonionych           w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

 

 

 1. Dotacje nie mogą być przyznawane na:

1) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

2) dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie   przepisów szczególnych,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) działalność gospodarczą Podmiotów,

5) działalność polityczną i religijną.

 1. W przypadku przyznania przez Zarząd Województwa dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego, środki finansowe zostaną przekazane na konto Podmiotu po podpisaniu umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego z budżetu Województwa w terminie określonym w tej umowie, jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy przez Podmiot z instytucją zewnętrzną. Podmiot zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 października 2015 r., dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego kopię umowy zawartej z instytucją zewnętrzną. Kopia umowy Podmiotu z instytucją zewnętrzną stanowi załącznik do umowy zawartej           z Województwem.
 2. W przypadku, gdy Podmiot nie podpisze umowy z instytucją zewnętrzną deklarowaną           w ofercie, umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez finansowanie wkładu własnego z budżetu Województwa nie zostanie podpisana.
 3. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji w trakcie roku budżetowego lub do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego w przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku.
 4. Zarząd Województwa może odmówić Podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Podmiotu.
 5. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania. 

 1. Zadanie winno być wykonane w 2015 roku, przy czym początek realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż w terminie wynikającym z podpisanej umowy z Województwem, z uwzględnieniem postanowień zawartej umowy pomiędzy Podmiotem a instytucją zewnętrzną. Zakończenie zadania winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz   z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 

 

 1. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem,          że Podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 2. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

1)     realizowanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,

2)     wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

3)     prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

4)     dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,

5)     oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

 1. 5.     Wszystkie stwierdzone uchybienia dotyczące realizacji umowy wpływają na ogólną ocenę Podmiotu przy przydzielaniu dotacji w latach przyszłych.

 V. Termin i warunki składania ofert.

 1. W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:

1)  organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,           w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa        do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia         i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie,

3)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)  spółdzielnie socjalne;

5)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.              o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Podmiot może złożyć w danym roku kalendarzowym tą samą ofertę tylko do jednego konkursu finansowanego z budżetu Województwa i otrzymać tylko raz dofinansowanie jej realizacji.
 2. Podmiot może otrzymać tylko jedną dotację w danym roku kalendarzowym na finansowanie wkładu własnego na realizację zadania publicznego, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa.
 3. Oferty dotyczące  finansowania lub dofinansowania wkładu własnego na realizację zadań publicznych, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia           24 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub 151, ul. Piastowska 14. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

 

 

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

a)     pełna nazwa Podmiotu występującego o dotację wraz z adresem,

b)     nazwa konkursu, w ramach którego składana jest oferta,

c)     nazwa funduszu/programu, w ramach którego Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki z innych źródeł zewnętrznych,

d)     nazwa zadania realizowanego przez Podmiot składający ofertę,

e)     termin realizacji zadania publicznego,

f)      koszt całkowity realizacji zadania publicznego,

g)    kwota wnioskowanej dotacji.

 

 

 1. Oferta, powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)     termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)     informację o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

6)     informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać z innych źródeł zewnętrznych, tj. nazwę funduszu/programu, wysokość środków finansowych pozyskanych lub planowanych do pozyskania na realizację danego zadania z innych źródeł zewnętrznych, termin składania oferty do instytucji zewnętrznej, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, planowany termin podpisania umowy z instytucją zewnętrzną;

7)     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

1)     kopia aktualnego, w dniu złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,

2)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Podmiotu,

3)     aktualny statut,

4)     kopia oferty na realizację zadania publicznego, którą Podmiot złożył lub planuje złożyć do instytucji zewnętrznej.

 

 Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność           z oryginałem. W przypadku Podmiotów nie posiadających osobowości prawnej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty.

  Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis).

 1. Po upływie terminu składania ofert możliwe jest pisemne uzupełnienie przez Podmioty braków formalnych w ciągu 7 dni kalendarzowych od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków formalnych.
 2. Nieuzupełnienie braków formalnych przez Podmiot w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty/ofert bez rozpatrzenia.
 3. Druk wzoru oferty, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego (określone w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 25), dostępne są na stronie internetowej Urzędu.
 4. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Zarząd Województwa unieważni konkurs, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty,

2)   żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu,

3) zamieszczenie w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

VI.  Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 70 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

 

 1. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

 

 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, zdaniem Zarządu, służących realizacji zadania. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęduj na stronie internetowej Urzędu i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 1. Zarząd Województwa zawiadamia Podmioty w formie pisemnej o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego lub odrzuceniu oferty. 

 

 1. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1)    uregulowana sytuacja formalno-prawna Podmiotu składającego ofertę,

2)    kompletność oferty i załączników,

3)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi Podmiotu,

4)    posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

5)    wskazanie programu/funduszu, w ramach którego Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadania publicznego, gdzie warunkiem koniecznym jest finansowy wkład własny Podmiotu,

6)    zawartość merytoryczna oferty, w tym spójność z zadaniami publicznymi określonymi     w ogłoszeniu o konkursie,

7)    proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób biorących udział przy jego realizacji,

8)    zasięg terytorialny realizowanego zadania publicznego (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy),

9)    adresaci do których kierowana jest zadanie publiczne (ilość, zakres),

10) udział finansowych środków własnych i jego wiarygodność lub/oraz środków pochodzących z innych źródeł,

11) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

12) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego,

13) rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego,

14) doświadczenie Podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju,     w tym realizowanych we współpracy z administracją publiczną,

15) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

16) kompleksowość i atrakcyjność proponowanych zadań,

17) wysokość środków finansowych na realizację zadania pozyskanych lub planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych,

18)  społeczny zasięg oddziaływania zadania.

VII.  Postanowienia końcowe.

 

 1. W przypadku rezygnacji Podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Województwa z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym     w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Zarządem Województwa a Podmiotem.
  1. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy, do:

1) informowania, że zadanie jest finansowane/dofinansowane z budżetu Województwa na wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

2) umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniających jego dobrą widoczność,

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 2. Dotowany Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Województwa jest zobowiązany do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie departamentu merytorycznego lub jednostki organizacyjnej oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) poddania się kontroli prawidłowości realizacji i wykonania zadania publicznego,             w zakresie wynikającym z art. 17 ustawy, na warunkach określonych szczegółowo              w umowie,

4) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie     w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 1. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględnianie dokumenty finansowe wystawione przed lub po upływie okresu realizacji zadania wynikającego z umowy podpisanej z Województwem. Okres realizacji zadania zostanie przyjęty z uwzględnieniem umowy podpisanej pomiędzy Podmiotem a instytucją zewnętrzną.
 2. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Zarządu Województwa może być wyłącznie zawarta umowa.

8. Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego konkursu udzielane są w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul.Piastowska 14 w Opolu, tel. 77/ 54 16 593.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.