Aktualności

WRZ19
Ogłoszenie o naborze na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Ogłoszenie o naborze członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego  Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2017 z dn. 1 września 2017 r. w sprawie powołania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór na członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.  W skład Forum wchodzą: 1)       po jednym przedstawicielu Rad Seniorów Miast i Gmin, istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, 2)       od dziesięciu do dwudziestu przedstawicieli organizacji senioralnych i nieformalnych grup senioralnych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje i podmioty Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: a)      jest czynnym członkiem organizacji/rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych), b)      jest w wieku 60+, c)       wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum, d)      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Forum Seniorów Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).  Każda Rada Seniorów, działająca na obszarze Województwa Opolskiego, ma prawo zgłosić w skład Forum 1 przedstawiciela i 1 zastępcę.  Pozostałych kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać: -        nieformalne grupy seniorów, składające się z min. 10 osób, -        organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz seniorów.   Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów na członków Forum i 2 zastępców. Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona zespół oceniający, powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zgłoszenia kandydatów, na załączonych formularzach, przyjmowane będą od 18 września  dnia 2 października 2017 r. na adres e-mail: a.szyniec@opolskie.pl, drogą pocztową lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.   Szczegółowa procedura wyłonienia kandydatów opisana jest w Zarządzeniu Marszałka Województwa Opolskiego nr  114/2017 z dn. 1 września  2017 r.

WRZ19
Ogłoszenie o naborze w skład zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów

Ogłoszenie o naborze w skład Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego   Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2017  z dn. 1 września 2017 r.  w sprawie powołania Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.   Zadaniem zespołu będzie dokonanie oceny zgłoszeń i wybór członków Forum spośród kandydatów zgłoszonych przez Rady Seniorów, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy senioralne. W skład zespołu wchodzić będzie : -        2 przedstawicieli Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, -        2 przedstawicieli Rad Seniorów -        2 przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz seniorów lub grup nieformalnych -        3 przedstawicieli Marszałka Województwa Opolskiego.   Kandydatem na członka zespołu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: a)      jest czynnym członkiem organizacji/rady lub aktywnie działa na rzecz seniorów (w przypadku grup nieformalnych), b)      jest w wieku 60+, c)       wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w zespole, d)      wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem do zespołu ds. wyłonienia członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).   Kandydatów na członków zespołu mogą zgłaszać: -        rady seniorów miast i gmin, działające na obszarze Województwa Opolskiego, -        nieformalne grupy senioralne, składające się z min. 10 osób, -        organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz seniorów. Każdy z ww. podmiotów może zgłosić maksymalnie 1 kandydata na członka zespołu. Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy przesyłać do dnia 26 września 2017 r. na adres e-mail: a.szyniec@opolskie.pl. Kandydaci na członków zespołu oceniającego nie mogą jednocześnie wziąć udziału w naborze na członków Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Spośród nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę opis dotychczasowych doświadczeń i kompetencji w obszarze działań na rzecz seniorów, Marszałek Województwa Opolskiego powoła członków zespołu oceniającego. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w serwisach internetowych Samorządu Województwa Opolskiego do dnia  29 września 2017 r.


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  81  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.